Skærbæk Beboerforening


Formål

Foreningens formål er at fremme fællesskabet mellem Skærbæks beboere og at påvirke den lokale udvikling.

Skærbæk Beboerforening varetager beboernes, foreninger/gruppernes interesser i Skærbæk.

Det betyder, at vi kan være dig/jer behjælpelige med at formidle ideer, klager og forespørgsler til kommunen og andre instanser til gensidig gavn og inspiration.

Bliv medlem af foreningen – en støtte til foreningen er en støtte til DIG!

Medlemsskab

For at blive medlem af foreningen skal man være bosiddende i Skærbæk.

Medlemsskabet giver ligeledes rabat ved brug af “Skærbækhus” vores forsamlingshus.

Kontingent for 2024 er 150 kr. pr. husstand.

Kontingentet kan indbetales på foreningens girokonto (+01) 535 3459 eller på mobilpay 765018 – og dette gælder samtidig som medlemskort.

Vi står for:

 • Skærbækhus, beboernes forsamlingshus.
 • Samarbejde og henvendelser til Fredericia Kommune - som f.eks.: forslag til forbedringer af veje, stier, rekreative områder, havnen, daginstitutionen, skolen, og ikke mindst sammenhæng i udbygningen af vores lille by.
 • Havnefest – ”Fest i Skærbæk”
 • Julearrangement for alle.
 • Udgivelse af velkomstfolder
 • Projekter såsom: ”Ren-By”, Skærbæk Bylaug, byporte, bænke, blomsterkummer m.m.
 • Hjemmeside: www.skærbæk.dk
 • Facebook: ”Skærbæk et godt sted at bo” 

Skærbæk - et godt sted at bo

Følg os på Facebook

Skærbæk før og nu

Følg os på Facebook

Kontakt Skærbæk Beboerforening

Separer email adresser med et komma.
 • Bestyrelsen

  Formand Aksel Gruelund Sørensen  
  Klintebjerg 3, · tlf. 75 51 31 53 · ags@skfr.dk

 • Kasserer Kim Japp  
  Overmarken 25 · tlf. 75 51 41 50 · kjapp@live.dk
 •   

   Best.medlem Thomas Jæger Molzen  
   Overmarken 68 · tlf. 2553 2627 · thomies@hotmail.dk


 • Best.medlem Michael Mikkelsen
  Overmarken,  michaelmikkelsen@totalution.dkMødereferater og andre dokumenter

Vedtægter

§1
Foreningens navn er Skærbæk Beboerforening.

§2
Foreningens formål er at fremme fællesskabet mellem Skærbæks beboere og at påvirke den lokale udvikling.

§3
Foreningen repræsenteres overfor de lokale myndigheder af et udvalg på 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen og udskiftes på den måde, at der vælges tre medlemmer i ulige år og to medlemmer i lige år. Valget foregår på et årligt medlemsmøde i februar måned, hvor der ligeledes vælges en suppleant og en revisor. Medlemsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel i de lokale blade.

§4
Udvalget konstituerer sig selv.

§5
Interessegrupper kan nedsættes efter behov.

§6
Foreningen kan kun opløses ved beslutning på to på hinanden følgende medlemsmøder. Ved opløsning af foreningen skal en eventuel formue overdrages kommunalbestyrelsen til uddeling til ungdomsarbejde i Skærbæk.

§7
Som medlem af foreningen kan optages enhver myndig person i Skærbæk.

§8
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på det ordinære medlemsmøde.

§9
På det årlige medlemsmøde skal det reviderede regnskab fremlægges.

§10
Ekstraordinært medlemsmøde kan indkaldes af mindst 25 medlemmer med 14 dages varsel i de lokale blade, og på dette møde kan nyvalg foretages af samtlige 5 udvalgsmedlememr.

§11
Stemmeberettiget på medlemsmøder er et hvert restancefrit medlem. På forlangende skal gyldigt medlemskort forevises.

§12
Medlemsmødet er beslutningsdygtigt uanset fremmødte medlemmers antal. Ved vedtægtsændringer skal dog mindst 50% af medlemmerne være fremmødt. Såfremt nævnte antal ikke er til stede, indkaldes til et nyt medlemsmøde 3 uger efter, og dette er beslutningsdygtigt uanset fremmøde.

§13
Medlemsmødet ledes af en dirigent, der afgør tvivlsspørgsmål vedrørende procedure. Der føres protokol, som underskrives af dirigenten og et medlem af udvalget.

§14
Foreningens midler skal anbringes på foreningens navn i pengeinstitut eller på girokonto og kan kun hæves af den af udvalget udpegede kasserer.

§15
Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 19. februar 1979.