Taulov Fællesråd

Hvem er vi og hvad laver vi?
Taulov Fællesråd blev stiftet d. 4. marts 1976 som en sammenslutning af byens grundejerforeninger. Det skete dels som protest mod de stigende problemer med rotter og trafikale udfordringer vedr. det daværende aktive deponi på Holmemarksvej 25. Dels for generelt at give borgerne i byen en fælles front over for ”formynderiet” i Fredericia Kommunen, som Taulov Sogn var blevet indlemmet i ved kommunalreformen få år tidligere. Den kamp kæmper vi fortsat, da det til tider føles som om at Fredericia Vold er meget vanskelig at se ud over fra indersiden. Men vi har generelt en god dialog med både forvaltningen og de skiftende politikere. Deponiet er som bekendt for længst blevet nedlagt og udgør i dag det 8 ha store rekreative ”Taulov Fællesområde”, hvor bl.a. vores attraktive hundeskov nu ligger. Kommunen ejer fortsat matriklen, men det er Fællesrådet, der står som bruger og daglig forvalter af området.

Hvem er i bestyrelsen i Taulov Fællesråd?
Pt. består bestyrelsen af 5 bestyrelses medlemmer og 1 suppleant. Alle arbejder frivilligt for forskønnelsen af Taulov. Vi bestræber os på at bestyrelsen består af et bredt udsnit af beboerne i byen, der har forskellige synspunkter, behov og mærkesager.

Hvad er Taulov Fællesråd i dag?
Taulov fællesråds medlemmer består af ca. 16 grundejer- og beboerforeninger med til sammen i alt ca. 650 husstande, foruden 10-15 individuelle medlemmer. Hvoraf de fleste således betaler medlemskontingent via opkrævningen fra deres egen grundejerforening. Foreningen varetager medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder, virksomheder m.fl., idet Fællesrådet kan påtage sig opgaver, der har almen interesse for de lokalsamfund der er tilsluttet Fællesrådet, og som af bestyrelsen skønnes at være til fælles bedste. Samt gennem dialog med offentlige myndigheder, lokale virksomheder og borger- og grundejerforeninger at fremme det lokale fællesskab. Vi bliver ofte hørt i kommunale anliggender eller lokalplaner, samt trafikale udfordringer og har faste møder med forvaltningen og politikerne flere gange om året.

Hvor får vi penge fra og hvad bliver det brugt til?
Vi råder årligt over en pulje på pt. 40.000 kr, der er afsat politisk fra Fredericia Kommunes ”Teknik og Miljøudvalg” til landsbypulje-midlerne. Det er en form for bloktilskud til landsbyerne i kommunen, som vi kan råde relativt frit over. Skærbæk Borgerforening og de øvrige lokalråd i kommunen har tilsvarende puljer. Men de uddeles kun til landsbyer, der har et formelt demokratisk valgt lokalråd. Med andre ord: Uden Taulov Fællesråd – intet tilskud. Midlerne kan anvendes til forskellige projekter som eks. Hundeskoven, en legeplads, motionsredskaber og andre faciliteter, Stationsbygningen, Naturstier, foldere og formidling om byen, bl.a. gennem driftsstøtte til Taubæk-nyt mv. Vilkåret for disponering over puljen, er at det skal være almennyttige formål og må ikke være til aktiviteter og anlæg på privat grund (herunder grundejerforeningernes fællesjord). Desuden kan der selvfølgelig søges andre offentlige og private puljer og fonde til støtte af vores projekter.

Hvorfor skal man bakke op om Taulov Fællesråd?
Vi mener Taulov Fællesråd er en god ting for Taulov og omegn, i det vi arbejder på at gøre byen så attraktiv og præsentabel som muligt. Hvilket både gør det et rart og trygt sted at bo, men også kan være med til at øge værdien af din bolig, den dag du evt. skal sælge.
Borgerne i lokalsamfundet har lettere ved at komme til orde i større sammenhæng, når vi står sammen.

Hvordan støtter man Taulov Fællesråd?
Man støtter op om Taulov fællesråd ved at sørge for at ens grundejerforening melder sig ind og bidrager med kontingent pr. husstand. Pengene går til drift og administration af Taulov Fællesråd. Taulov Fællesråd kigger på alle indkommende forslag til forskønnelse, forbedringer og andre initiativer som vi modtager, det er selvfølgelig ikke givet, at alle kan blive realiseret, da vi ofte er nødt til at prioritere midlerne til det, der giver bedst værdi for byen.

Hvad har Taulov Fællesråd gjort for området?
Ud over vores egne mindre projekter, har Taulov Fællesråd i tidernes løb indgået i mange større projekter, hvor vi er lykkedes med at påvirke beslutningerne – også langt ud over de midler, vi selv råder over. Eksempelvis tog fællesrådet initiativ til at få ført Stakkesvang over jernbanen på den nye bro i 2012, som har været et ønske til aflastning af viadukten på Kirkevej, lige siden jernbaneoverføringen for enden af Østergade blev lukket i 90’erne. Som et andet eksempel kan nævnes etablering af lysregulering i krydsene på Kolding Landevej v. Skærbækvej, Tingvejen og Taulov Kirkevej i 2009.
Vi var med ved etableringen af Taulov Folkeskov på Møllersmindevej nord for byen i 2020.
Vi indgår for tiden i en borgergruppe mod trafikstøj sammen med Erritsø og Snoghøj.


Taulov Fællesråd 

Følg os på Facebook

Kontakt Taulov Fællesråd

Separer email adresser med et komma.
 • Bestyrelsen

  Formand:
 • Thorbjørn Vang Søndergaard
  Frugthaven 12, Taulov
  7000 Fredericia
  Tlf.: 22 79 67 02
  Email: taulovfaellesraad@gmail.com

 • Medlem:  
  Tinne Gaardmand
  Martin Laugsen
 • Maibritt Kronborg

 • Kasserer:
 • Anne Fremlev
  Blomsterhaven 26
  7000 Fredericia
  Tlf.: 30 61 23 15
  Email: anne@fremlevk.dk

Vedtægter

§ 1 Formål
Fællesrådets formål er:

 • At varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder, virksomheder m.fl., idet Fællesrådet kan påtage sig opgaver, der har almen interesse for de lokalsamfund der er tilsluttet Fællesrådet, og som af bestyrelsen skønnes at være til fælles bedste.
 • Gennem dialog med offentlige myndigheder, lokale virksomheder og borger- og grundejerforeninger at fremme det lokale fællesskab.

§ 2 Medlemmer
Som medlemmer af Fællesrådet kan optages grundejerforeninger, beboerforeninger og andre upolitiske foreninger samt interesserede enkeltpersoner hjemmehørende i Taulov, Børup, Studsdal og Oddersted.

§ 3 Valg
Fællesrådet ledes af en bestyrelse. Valg til bestyrelsen finder sted ved den årlige generalforsamling. Der vælges 3-5 medlemmer til bestyrelsen for 2 år - således at 1-2 medlemmer afgår på lige år, og 2-3 medlemmer afgår på ulige år. Endvidere vælges der hvert år 1-2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgbare og stemmeberettigede er alle fremmødte myndige restancefrie medlemmer, der er tilsluttet Fællesrådet via en forening eller som enkeltpersoner. Hver husstand har én stemme. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

§ 4 Generalforsamling
Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel via et medie, som bestyrelsen finder bedst egnet til formålet: at nå ud til flest muligt af medlemmerne og lokalsamfundet.

Generalforsamlingen afvikles efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om Fællesrådets virke i det forløbne år.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt forslag til budget for den efterfølgende periode.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

Forslag til behandling under punkt 4 i dagsordenen – dog jævnfør § 9 – skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er uanset fremmødte antal medlemmer altid beslutningsdygtig. Hver af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer har een stemme. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved bestyrelsens møder føres protokol.

§ 5 Kontingent
Til dækning af omkostninger ved Fællesrådets virke opkræves et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Der fastsættes 2 satser:

 1. Helårligt kontingent pr. husstand, idet foreninger betaler efter medlemstal.
 2. Helårligt kontingent pr. husstand for husstande som ikke er medlem via en grundejer-, borgerforening.

Kontingent betales ultimo september.

§ 6 Regnskab
Fællesrådets regnskaber går fra 1. marts til 28. februar. Der udarbejdes et budget forslag for det kommende år, og en status for det forgående år forud for generalforsamlingen. Disse underskrives og fremsendes til revision senest 5. marts, således at regnskabet med revisors påtegning kan fremlægges på den årlige generalforsamling.

§ 6.1 Tegningsberettigelse og hæftelse
Stk. 1 – Tegningsret.
Foreningen tegnes ved underskrift af formand og kasserer i fællesskab eller af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

Stk. 2 – Hæftelse.
Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 7 Arbejdsform
Fællesrådets bestyrelse skal søge at løse de opgaver, som Fællesrådets medlemmer skriftligt stiller forslag om. Fællesrådets bestyrelse vurdere og prioritere opgaverne for enten videre bearbejdelse eller afvisning. Når bestyrelsen finder det nødvendigt, kan den med 14 dages varsel indkalde til orienteringsmøde.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling og efter følgende retningslinjer:

 1. Efter flertals beslutning på den ordinære generalforsamling.
 2. Efter bestyrelsens flertalsbeslutning.
 3. Efter begæring af min. 1/5 af myndige restancefrie medlemmer.

Begæring herom skal ske skriftligt til formanden og indeholde skriftligt formuleret begrundelse.

§ 9 Vedtægtsændringer og opløsning
Vedtægtsændringer eller forslag til opløsning af Fællesrådet skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar, og kan vedtages på en generalforsamling, såfremt forslag herom har været bekendtgjort senest 14 dage før generalforsamlingen, og såfremt 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, der ellers bortfalder.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. marts 1976
Vedtægtsændringer foretaget på generalforsamlingen den 22. februar 1977
Vedtægtsændringer foretaget på generalforsamlingen den 29. marts 1978
Vedtægtsændringer foretaget på generalforsamlingen den 19. marts 1979
Vedtægtsændringer foretaget på generalforsamlingen den 20. marts 2000
Vedtægtsændringer foretaget på generalforsamlingen den 19. marts 2003
Vedtægtsændringer foretaget på generalforsamlingen den 25. marts 2004
Vedtægtsændringer foretaget på generalforsamlingen den 20. marts 2014
Vedtægtsændringer foretaget på generalforsamlingen den 15. marts 2016
Vedtægtsændringer foretaget på generalforsamlingen den 21. marts 2022


Se referater fra Taulov Fællesråds møder